എഴുത്തുപുര

വായന പോലെ തന്നെ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് എഴുത്തു പഠനവും. ഒരു സ്ലെയ്റ്റും പെൻസിലും മാത്രമായിരുന്നു, നമ്മുടെ അന്നത്തെ ലാപ്ടോപ്പും ചാർജറും. സ്ലെയിറ്റിൽ കുറിച്ച ഓരോ അക്ഷരവും നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് പതിഞ്ഞത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ എഴുത്തുപുരയിലൂടെ ഗൃഹപാഠങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Please login to view your worksheets

Contact us to know about the online classes in detail. Reach out to us over Phone/ Whatsapp and we shall get back to you in less than an hour.